FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla TK Tomasz Krywult

Cel i planowany efekt projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 3;

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 270 779.40 PLN

(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 270 779.40 PLN

(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100)

Termin realizacji:

01.08.2020 – 31.10.2020